อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> ข่าว และสื่อ >> ร้องทุกข์:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


แจ้งข่าว สำนักงาน ป.ป.ส.
แจ้งข่าว เบาะแส เรื่องราวต่าง ๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
http://www.oncb.go.th/c3_inf.htmแจ้งเบาะแส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แจ้งข้อมูล เบาะแสต่าง ๆ กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
http://www.amlo.go.th/amlopub/public/p1_05_instruction.jspแจ้งเว็บผิดกฎหมาย
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
http://www.dsi.go.th/dsi/web_add_index.jspแจ้งเว็ปผิดกฎหมาย
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย แจ้งข้อมูล ทราบเบาะแส ต้องการ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน ทั้งในเรื่องภาพลามก...
http://cyber.police.go.th/webreport/โทรโข่ง
กระดานข่าวที่เป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไป เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
http://www.torakhong.orgประชาชนแจ้งเหตุกับกรมการปกครอง
ร่วมด้วยช่วยกันการป้องปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแส หรือเหตุอันควรน่าสงสัย หรือมีข้อเสนอ...
http://www.dopa.go.th/box/drug.htmร้องทุกข์ ITV
ไอทีวี รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน เหตุการณ์ต่าง ๆ ของประชาชน อาทิเช่น การใช้เส้นทางคมนาคม อั...
http://www.itv.co.th/s1000_obj/front_page/page/672.html?content_category_id=ร้องทุกข์ กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ มาที่หมายเลข 0 2298 2597 (กรุงเทพฯ) หรือ ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัต...
http://www.pcd.go.th/Info_serv/Hotline/defaultThai.cfmร้องทุกข์ คม-ชัด-ลึก
รับร้องทุกข์ ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภค การจราจร หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน รถเม...
http://www.komchadluek.net/column/complain/index.phpร้องทุกข์กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการ ข้ารา...
http://sora-at.mol.go.th/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บเพจกองทัพเรือ
ผู้ที่มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่ายทหารเรือ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
http://www.navy.mi.th/rongtookร้องเรียน แจ้งเบาะแส กับกรมป่าไม้
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสต่าง ๆ กับกรมป่าไม้
http://203.155.28.100/complain/index.aspร้องเรียน แจ้งเบาะแสกับกองปราบปราม
ร่วมกันขจัดมะเร็งร้ายของสังคม โดยการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การกระทำผิดของค้นร้าย กับ กองปราบปราม
http://www.csd195.com/htn_csd/Add1.htmร้องเรียนการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง มุ่งเน้นถึงการให้บริการที่ดี และมีความมั่นคง ปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า จึงได้เปิดให้ผ...
http://ict.mea.or.th/comp/direct1.htmร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังกัด
รับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตฯ เพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
http://www.rtaf.mi.th/complainรับน้อง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สามารถแจ้งการร้องเรียนเรื่องรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากหน้าเว็บไซต์
http://www.rubnong.mua.go.th/เรื่องราวร้องทุกข์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาการโดนหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเรื่องราวที่ไม่ได้รับความยุติธรรมต่าง ๆ
http://www.doe.go.th/complaint.aspวรรธดล เหลืองช่วยโชค
เว็บไซต์ที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ เรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสา...
http://www.wattadol.com/ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนกระทรวงกลาโหมเพื่อประ
เปิดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
http://61.19.220.3:82/osd/gcc/aspboard_newquestion.htmlศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้าราชการสังกัดกรมที่ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
http://webboard.dol.go.th/~complain/complain.asp