อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> หน่วยงานราชการและองค์กร

:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


การปฏิรูประบบราชการ
ข้อมูลการปฏิรูประบบราชการของไทย คณะกรรมการ ความเป็นมา หลักการและเหตุผลในการปฏิรูป ทิศทางการปฏิรูป
http://www.thaireform.comกิจกรรมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าว กิจกรรม ค้นหา ดาวน์ โหลด รูป ข้อมูล ประวัติ
http://www.correct.go.th/popmaeh/Prisonคนไทยดอทคอม
ระบบบริการข้อมูลภาครัฐสำหรับประชาชนไทย ข้อมูลสังคมไทย สิ่งที่คนไทยควรรู้ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
http://www.khonthai.comฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แหล่งรวมฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐจัดทำเพื่อสนับสนุนการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ให้ข้อมูลรายละ...
http://www.oic.thaigov.go.th/ginfoไทยก็อฟด็อทเน็ต
รวบรวมเอกสารสำคัญทางกฏหมาย ข้อมูลโครงการภาครัฐและบริการต่างๆ ของรัฐ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกั.
http://www.thaigov.netบริการสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย
รายนามของหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรสาร อีเมล์แอดเดรส รวมถึงค้นหารายช
vhttp://gdir.gits.net.thรวมลิงค์หน่วยงานราชการไทย
รวมลิงค์ทุกหน่วยงานทางราชการของประเทศไทย
http://www.gksoft.com/govt/en/th.htmlรัฐบาลไทย
ประวัตินายกรัฐมนตรีของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ เที่ยวไทย
http://www.thaigov.go.thร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันฉบับใหม่
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันฉบับใหม่ มีทั้งเนื้อหาและสารสำคัญภายในพระราชบ.
http://www.geocities.com/news_pitราชบัณฑิตยสถาน
ข้อมูลทั่วไปของราชบัณฑิตยสถาน ประวัติ หน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ สมาชิกราชบัณฑิตยสุถาน สำนักราชบัณ
http://www.royin.go.thรายชื่อ E-mail ของ สส.
รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียงตามรายชื่อ พร้อม E-mail adderss
http://www.parliament.go.th/mem-mail/name-idx.htmเรือนจำ ข้อมูล รูป ฟรี แม่ฮ่องสอน
ข่าว ข้อมูล ประวัติ ตำนาน เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรือนจำกขคฆงจฉชรมหวสดพรผอทมฝงลบยนรฎฑธณฯญฐฤฆฏฌษศซฉฮฒฬฦภถ
http://www.correct.go.th/popmaeh/วันข้าราชการพลเรือน 2006
ข้อมูลการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
http://www.tcs2006.comวันสต๊อฟเซอร์วิส : One Stop Service
การให้บริการกับประชาชน ภายใต้โครงการของ e-Government โดยการพัฒนาระบบโครงการนำร่อง WebService
http://www.thaionestop.orgศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่นและ
http://www.gprocurement.go.thศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ให้บริการสอบถามข้อมูลภาครัฐ ขอเอกสารแบบฟอร์มของภาครัฐ สอบถามข้อมูลติดต่อหน่วยงานต่างๆ แจ้งเรื่องร.
http://www.gcc.go.thศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center) หรือโทร 1111
http://www.gcc.tot.co.thศูนย์บริการข่าวสารภาครัฐ
รวบรวมข่าวสารต่าง ๆ จากทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ข่าวประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ และสามารถท.
http://gnews.gits.net.th/index.phpศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศในสาขามานุษยวิทยาและ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sac.or.thศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรั
เว็บไซต์สำหรับคนพิการ รวมข่าวสารข้อมูลและความรู้สำหรับคนพิการ มีตัวอย่างคนพิการที่นำเอาเทคโนโลยีม
http://astec.nectec.or.th


Page 1 of 2.    First  | Next  | Last